MONTESANO TANK

Location

Montesano, WA

Engineer

Gibbs & Olson, Inc.

Size

880,000 Gallons

Type

Potable Water

Previous
Next